Hur anmäler man rådgivning inom påverkanskommunikation

Anmälan om rådgivning inom påverkanskommunikation görs i det elektroniska systemet i öppenhetsregistret. Det finns tre olika former av rådgivning inom påverkanskommunikation, och de uppgifter man anmäler varierar något beroende på formen.

Till öppenhetsregistret anmäls långsiktig och planmässig påverkanskommunikation och rådgivning inom påverkanskommunikation som riktas mot riksdagen och ministerierna. Man gör en anmälan om verksamheten två gånger per år. Påverkanskommunikationen i januari–juni anmäls under anmälningsperioden i juli–augusti. Påverkanskommunikationen i juli–december anmäls i januari–februari.

De organisationer som tillhandahåller rådgivning inom påverkanskommunikation ska anmäla:

  • rådgivning inom påverkanskommunikation

  • påverkanskommunikation som utövas för en klients räkning

  • organisationens egen PR-verksamhet.

En organisation som tillhandahåller rådgivning inom påverkanskommunikation kan också bedriva direkt påverkanskommunikation. Läs om hur man anmäler direkt påverkanskommunikation.

Att anmäla de olika formerna av rådgivning inom påverkanskommunikation

Rådgivning inom påverkanskommunikation

I fråga om rådgivning inom påverkanskommunikation anmäls till öppenhetsregistret den klient man har tillhandahållit rådgivning, ämnet för rådgivningen samt stödets karaktär.

Med rådgivning inom påverkanskommunikation avses att stödja klientens påverkanskommunikation, till exempel:

  • planering av klientens påverkanskommunikation

  • planering av klientens kommunikation och verksamhet

  • kartläggning av intressentgrupper som är viktiga för klienten

  • utnyttjande av konsultens kompetens och kontakter vid planering eller ordnande av kontakter

  • annan rådgivning inom påverkanskommunikation.

En organisation som tillhandahåller rådgivning inom påverkanskommunikation ansvarar för att identifiera karaktären hos både den egna verksamheten och klientens verksamhet och hur de är kopplade till drivandet av klientens intressen i samhället.

Lagen om öppenhetsregistret förutsätter inte att endast tjänster som benämns påverkanskommunikation eller rådgivning inom påverkanskommunikation och som klienter har beställt anmäls till öppenhetsregistret. Beställda tjänster som den som bedriver rådgivning inom påverkanskommunikation ska anmäla till öppenhetsregistret kan gälla också till exempel kommunikation och marknadsföring, intern utveckling eller juridisk rådgivning. Rådgivningstjänster som inte anknyter till klientens påverkanskommunikation behöver dock inte anmälas.

Påverkanskommunikation för en klients räkning

Om det är fråga om påverkanskommunikation för en klients räkning, anmäls till öppenhetsregistret den klient på vars uppdrag påverkanskommunikationen har bedrivits, ämnet för påverkanskommunikationen, vem man har påverkat, dvs. föremålen för påverkanskommunikationen, och kontaktsätten med vilka man har påverkat föremålen.

Med påverkanskommunikation för en klients räkning avses sådan som näringsverksamhet bedriven verksamhet där påverkanskommunikation bedrivs för en klients räkning eller i samarbete med klienten.

PR-verksamheten i en organisation som bedriver rådgivning inom påverkanskommunikation

De organisationer som bedriver rådgivning inom påverkanskommunikation ska anmäla kontakter som sker utanför klientrelationen, om syftet är att skapa kontakter som gagnar rådgivningsarbetet eller informationsutbytet med föremålen för påverkanskommunikation. Man uppger ämnet för den egna PR-verksamheten samt föremålen för påverkanskommunikationen och kontaktsätten.

Att anmäla ämne och givet stöd

Påverkanskommunikation och rådgivning inom påverkanskommunikation anmäls till öppenhetsregistret per ämne.

Ämnet anmäls antingen som fritt formulerad text eller genom hänvisning till projektnumret.

För fritt formulerad text har 50–600 tecken reserverats. Beskriv i din anmälan kort och tydligt, men samtidigt möjligast noggrant vilket ämne, projekt, lagstiftning, budget eller motsvarande man försökt påverka.

Om påverkan har riktats mot ett officiellt projekt, kan du hänvisa direkt till det med statsrådets officiella projektnummer, och då behövs ingen fritt formulerad förklaring.

I fråga om rådgivning inom påverkanskommunikation och påverkanskommunikation för en klients räkning ska du uppge de ämnen om vilka klienten har fått konsultation.

Ämnet för egen PR-verksamheten uppges alltid fritt formulerat. När det gäller ämnet för egen PR-verksamhet ska du uppge vad PR-verksamheten har bestått av.

När det gäller rådgivning inom påverkanskommunikation ska du dessutom uppge hurdant stöd eller vilken service klienten har fått i fältet Stödets kvalitet. Med stödets kvalitet avses alltså på vilket sätt klienten har stötts i påverkanskommunikationen.

I fråga om påverkanskommunikation för en klients räkning och organisationens egen PR-verksamhet ska du uppge de föremål för påverkanskommunikation som har kontaktats. I fråga om ämnet ska du uppge alla personer som utgör föremål för påverkan samt kontaktsätten.

Att göra en verksamhetsanmälan

Vi lägger snart upp utförliga instruktioner om hur man gör verksamhetsanmälan.