Hur gör jag en registreringsanmälan

En registreringsanmälan görs i öppenhetsregistrets tjänsteportal, inloggningen till portalen görs med per-sonliga koder. Den som gör anmälan behöver även en fullmakt att uträtta ärenden för organisationens räkning. Anvisningar för utländska organisationer finns i slutet av sidan.


Fullmakt att uträtta ärenden för organisationens räkning

Du får ärendefullmakter automatiskt om du i handelsregistret, företags- och organisationsdatasystemet eller föreningsregistret har utsetts till:

  • verkställande direktör eller verkställande direktörens ställföreträdare

  • enskild näringsidkare

  • person med namnteckningsrätt

  • föreningens ordförande.

Om du använder öppenhetsregistret för organisationens räkning i någon annan roll, ska du begära ärendefullmakter i avsnittet Fullmakter i Suomi.fi-tjänsten. Läs närmare anvisningarna.


Inloggning

1. Gå till adressen oppenhetsregister.fi.

2. Klicka på "Logga in" uppe till höger.

Figurens innehåll beskrivs i brödtexten.

3. Identifiera dig med ditt personliga identifieringsverktyg (bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort).

4. Välj den organisation för vars räkning du uträttar ärenden i öppenhetsregistret. Klicka sedan på "Välj och gå till e-tjänsten".

Figurens innehåll beskrivs i brödtexten.

Obs! Om tjänsten inte erbjuder dig rätt organisation att välja, har du troligen inte rätt att uträtta ärenden för organisationens räkning i öppenhetsregistret. Läs mer om fullmakter.

5. När du har loggat in i öppenhetsregistret kan du göra en registreringsanmälan.

Att göra en registreringsanmälan

1. När du har loggat in i tjänsteportalen, klicka på "Gör registreringsanmälan" på tjänsteportalens startsida.

Figurens innehåll beskrivs i brödtexten.

2. Organisationens basuppgifter har hämtats från företags- och organisationsdatasystemet (FODS) utifrån FO-numret. Dessa uppgifter är firmanamnet, lista över bifirmor, huvudbransch och eventuella kontaktuppgifter. Obs! Det är inte möjligt att uppdatera basuppgifter från FODS i öppenhetsregistret. Uppdatera dem i FODS-tjänsten och återvänd sedan till öppenhetsregistret. När du öppnar anmälan för redigering på nytt får du fram de uppdaterade uppgifterna.

3. Om din organisation har bifirmor, välj i förteckningen de bifirmor som utövar påverkanskommunikation.

Figurens innehåll beskrivs i brödtexten.

4. Skriv en kortfattad allmän beskrivning av organisationens verksamhet (högst 400 tecken).

Figurens innehåll beskrivs i brödtexten.

5. Ange organisationens medlemskap i föreningar som utövar påverkanskommunikation. Sådana föreningar är till exempel föreningar som utför centraliserad intressebevakning och som ofta fungerar som s.k. takorganisationer.

Sök föreningar i företags- och organisationsdatasystemet (FODS) genom att skriva minst de tre första bokstäverna i föreningens namn och klicka på förstoringsglassymbolen. Välj rätt förening från förteckningen. Om du inte hittar rätt förening, kontrollera föreningens officiella namn och gör om sökningen. Om du fortfarande inte hittar föreningen, skriv in föreningens officiella namn, klicka på förstoringsglaset och välj "+ Lägg till". Obs! Föreningen har lagts till rätt på blanketten när den är markerad med grått (se bilden nedan). Vid behov kan du ta bort det felaktiga valet med krysset efter namnet.

Om din organisation inte har medlemskap i föreningar som bedriver påverkanskommunikation, välj "Inga medlemskap i föreningar som bedriver påverkanskommunikation".

Figurens innehåll beskrivs i brödtexten.

6. Ange kontaktuppgifter för din organisation. Kontaktuppgifterna publiceras inte på webbplatsen.

Vi rekommenderar att du anger minst en e-postadress så att vi kan skicka en kvittering på att anmälan har gjorts samt senare ett påminnelsemeddelande om att anmälningsperioden har öppnats och en verksamhetsanmälan behöver lämnas in. Du kan lägga till högst fyra e-postadresser genom att klicka på "Lägg till ny". Vi rekommenderar att du anger e-postadresserna till dem i organisationen som ansvarar för att använda öppenhetsregistret.

Du kan också ange endast postadress och telefonnummer i stället för e-post eller fylla i alla fält.

Postadressen anges i formen: gatunamn och nummer, postnummer och stad (Exempelgatan 1 A, 00200 Helsingfors).

Telefonnumret kan anges med eller utan landskod.

Figurens innehåll beskrivs i brödtexten.

7. När du har fyllt i alla uppgifter som markerats med en asterisk kan du publicera anmälan genom att klicka på "Publicera" nere på sidan. Uppgifterna i anmälan, med undantag av kontaktuppgifterna, publiceras omedelbart på den offentliga webbplatsen oppenhetsregister.fi. Den redovisningsskyldiga ansvarar för att uppgifterna är korrekta.

Obs! Du kan också spara anmälan som ett utkast och fortsätta fylla i den senare (se kapitel Att göra en registreringsanmälan.)

Figurens innehåll beskrivs i brödtexten.

8. Tjänsten meddelar om uppgifterna är bristfälliga eller bekräftar att registreringen lyckades. Ett bekräftelsemeddelande om en lyckad registrering skickas till alla e-postadresser som angetts i registreringsanmälan.

9. Du kan granska och redigera uppgifterna i registreringsanmälan när som helst i tjänsteportalen under "Egna uppgifter". En registeranmälan syns även i den offentliga oppenhetsregister.fi-tjänsten utan inloggning.

10. När du har registrerat din organisation i öppenhetsregistret kan du vänta på nästa anmälningsperiod. När anmälningsperioden har öppnats kan du lämna in en anmälan om organisationens påverkanskommunikation. Anmälningsperioderna är öppna i januari–februari och juli–augusti.


Att spara registreringsanmälan som utkast

Spara registreringsanmälan som utkast om du vill spara de uppgifter du angett och fortsätta registreringen senare. Utkastet publiceras inte på webbplatsen.

1. Klicka på "Spara utkast" längst ner på sidan och bekräfta registreringen.

Figurens innehåll beskrivs i brödtexten.

2. Du kan logga ut från öppenhetsregistret.

3. Vem som helst som har organisationens ärendefullmakter kan fortsätta registreringen genom att logga in i öppenhetsregistret.

4. Efter att du loggat in meddelar tjänsten om en registreringsanmälan med utkaststatus och uppmanar dig att färdigställa den. Du kan fortsätta registreringen genom att klicka på "Fortsätt med registreringsanmälan".

Figurens innehåll beskrivs i brödtexten.

5. När anmälan är klar för publicering, klicka på knappen ”Publicera” nere på sidan och bekräfta publikationen.

Figurens innehåll beskrivs i brödtexten.

Granska och redigera publicerad registreringsanmälan

Du kan när som helst granska eller redigera uppgifterna i en publicerad registreringsanmälan i tjänsteportalen.

1. Logga in i öppenhetsregistret.

2. Om du bara vill titta på uppgifterna, klicka på "Egna uppgifter" i vänstra kanten. Om du vill gå direkt till att redigera uppgifterna, klicka på knappen "Redigera uppgifter" i rutan på tjänsteportalens startsida.

Figurens innehåll beskrivs i brödtexten.

3. I redigeringsvyn kan du redigera

  • val av bifirma

  • den allmänna beskrivningen av verksamheten

  • medlemskap i föreningar som bedriver påverkansverksamhet

  • kontaktuppgifter.

Övriga uppgifter kommer från företags- och organisationsdatasystemet (FODS). Om du vill uppdatera dem, gör uppdateringen av uppgifterna i FODS. Gå sedan tillbaka till öppenhetsregistret och öppna registreringsanmälan för redigering så att uppdateringarna överförs till öppenhetsregistret.

Figurens innehåll beskrivs i brödtexten.

4.Spara ändringarna genom att klicka på "Spara ändringar" längst ner på skärmen och bekräfta ditt val.

Figurens innehåll beskrivs i brödtexten.

Utloggning

1. Klicka på "Logga ut" i vänstra kanten.

Figurens innehåll beskrivs i brödtexten.

Utländska organisationers uträttande av ärenden i öppenhetsregistret

Även en utländsk organisation som inte har ett finländskt FO-nummer kan registrera sig i öppenhetsregistret. Inloggningen och registreringen sker dock på ett lite annat sätt än i finländska organisationer.

Inloggning i en utländsk organisations namn

1. Före registreringen ska man besluta vem eller vilka som har ansvar för att använda öppenhetsregistret på organisationens vägnar.

2. Om personen inte har en finländsk personbeteckning ska hen ta i bruk identifieringstjänsten för utländska medborgare Finnish Authenticator.

  • Personen registrerar utlänningens identifikation (UID) och verifierar sin identitet i applikationen Finnish Authenticator. Identiteten verifieras genom att ta en bild på sig själv och sitt pass eller sitt nationella identitetsbevis.

  • Efter en lyckad UID-registrering och identitetsbekräftelse kan personen använda Finnish Authenticator för att logga in i öppenhetsregistret.

3. Organisationen ska ge personen fullmakt att uträtta ärenden i öppenhetsregistret. Fullmakten görs med en ansökan som kräver antingen den befullmäktigades finska personbeteckning och namn eller för en utlänning UID och namn. Se närmare information om kraven samt anvisningar för ansökan om fullmakt.

4. Efter att fullmakt har erhållits kan den befullmäktigade logga in i öppenhetsregistret på adressen oppenhetsregister.fi med en finländsk personbeteckning och ett starkt identifieringsverktyg eller via identifieringstjänsten Finnish Authenticator. I det senare fallet kräver inloggningen UID eller e-postadress, lösenord och PIN-kod från applikationen.

Registrering i en utländsk organisations namn

1. När du har loggat in i tjänsteportalen, klicka på "Gör registreringsanmälan" på startsidan.

Figurens innehåll beskrivs i brödtexten.

2. Organisationens företagskod har fyllts i automatiskt i registreringsanmälan. Fyll i övriga uppgifter manuellt. Börja med att ange organisationens officiella firmanamn, eventuella bifirmor i anslutning till påverkanskommunikationen samt huvudbransch. Lägg till bifirmor genom att skriva bifirmans namn och klicka på Enter. Obs! Företagskoden, firmanamnet eller den huvudsakliga branschen kan inte ändras senare. Eventuella ändringar ska meddelas till den som upprätthåller öppenhetsregistret på adressen avoimuusrekisteri@vtv.fi.

Figurens innehåll beskrivs i brödtexten.

3. Skriv en kortfattad allmän beskrivning av organisationens verksamhet (högst 400 tecken).

Figurens innehåll beskrivs i brödtexten.

4. Ange organisationens medlemskap i föreningar som utövar påverkanskommunikation. Sådana föreningar är till exempel föreningar som utför centraliserad intressebevakning och som ofta fungerar som s.k. takorganisationer.

Sök föreningar i företags- och organisationsdatasystemet (FODS) genom att skriva minst de tre första bokstäverna i föreningens namn och klicka på förstoringsglassymbolen. Välj rätt förening från förteckningen. Om du inte hittar rätt förening, kontrollera föreningens officiella namn och gör om sökningen. Om du fortfarande inte hittar föreningen, skriv in föreningens officiella namn, klicka på förstoringsglaset och välj "+ Lägg till".

Obs! Föreningen har lagts till rätt på blanketten när den är markerad med grått (se bilden nedan). Vid behov kan du ta bort det felaktiga valet med krysset efter namnet.

Om din organisation inte har medlemskap i föreningar som bedriver påverkanskommunikation, välj "Inga medlemskap i föreningar som bedriver påverkanskommunikation".

Figurens innehåll beskrivs i brödtexten.

5. Ange kontaktuppgifter för din organisation. Kontaktuppgifterna publiceras inte på webbplatsen.

Vi rekommenderar att du anger minst en e-postadress så att vi kan skicka en kvittering på att anmälan har gjorts samt senare ett påminnelsemeddelande om att anmälningsperioden har öppnats och en verksamhetsanmälan behöver lämnas in. Du kan lägga till högst fyra e-postadresser genom att klicka på "Lägg till ny". Vi rekommenderar att du anger e-postadresserna till dem i organisationen som ansvarar för att använda öppenhetsregistret.

Du kan också ange endast postadress och telefonnummer i stället för e-post eller fylla i alla fält.

Postadressen anges i formen: gatunamn och nummer, postnummer, stad och land (Exempelgatan 1 A, 00200 Helsingfors, Finland).

Telefonnumret kan anges med eller utan landskod.

Figurens innehåll beskrivs i brödtexten.

6. När du har fyllt i alla uppgifter som markerats med en asterisk kan du publicera anmälan genom att klicka på "Publicera" nere på sidan. Uppgifterna i anmälan, med undantag av kontaktuppgifterna, publiceras omedelbart på den offentliga webbplatsen oppenhetsregister.fi. Den redovisningsskyldiga ansvarar för att uppgifterna är korrekta.

Obs! Du kan också spara anmälan som ett utkast och fortsätta fylla i den senare (se kapitel Att göra en registreringsanmälan)

Figurens innehåll beskrivs i brödtexten.

7. Tjänsten meddelar om uppgifterna är bristfälliga eller bekräftar att registreringen lyckades. Ett bekräftelsemeddelande om en lyckad registrering skickas till alla e-postadresser som angetts i registreringsanmälan.

8. Du kan granska och redigera uppgifterna i registreringsanmälan när som helst i tjänsteportalen under "Egna uppgifter". En registeranmälan syns även i den offentliga oppenhetsregister.fi-tjänsten utan inloggning.

Se närmare anvisningar om granskning och redigering av uppgifter i kapitel Att spara registreringsanmälan som utkast.

9. När du har registrerat din organisation i öppenhetsregistret kan du vänta på nästa anmälningsperiod. När anmälningsperioden har öppnats kan du lämna in en anmälan om organisationens påverkanskommunikation. Anmälningsperioderna är öppna i januari–februari och juli–augusti.