Sanasto

Avoimuusrekisteri

Rekisteri, johon ilmoitetaan eduskuntaan ja ministeriöihin kohdistuva vaikuttamistoiminta ja sen neuvonta. Avoimuusrekisteristä säädetään avoimuusrekisterilaissa (430/2023). Rekisteriä ylläpitää ja valvoo Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV).

Ilmoituskausi

Avoimuusrekisteriin merkitään tiedot tehdystä vaikuttamistoiminnasta kahdesti vuodessa. Kalenterivuodessa on kaksi ilmoituskautta: tammi–helmikuun ilmoituskausi sekä heinä–elokuun ilmoituskausi. Ilmoituskauden aikana avoimuusrekisteriin ilmoitetaan edellisen raportointijakson aikana tehty vaikuttamistoiminta.

Ilmoitusvelvollinen

Ilmoitusvelvollisia ovat vaikuttamistoimintaa tai sen neuvontaa harjoittavat oikeushenkilöt ja yksityiset elinkeinonharjoittajat. Yksityisistä elinkeinonharjoittajista rekisteröintivelvollisuus koskee ainoastaan niitä, jotka harjoittavat päätoimisesti vaikuttamistoimintaa tai sen neuvontaa. Ilmoitusvelvollisen on tehtävä rekisteröinti-ilmoitus ja toimintailmoitus avoimuusrekisteriin. Ilmoitusvelvollisuus koskee aina vaikuttamistoimintaa tai sen neuvontaa harjoittavaa, ei vaikuttamiskohdetta.

Lobbaus

Lobbauksella tarkoitetaan avoimuusrekisterilaissa erikseen määriteltyä vaikuttamistoimintaa. Lobbaus voi olla esimerkiksi edunvalvontaa, vaikuttamisviestintää tai vaikuttamista. Lobbaukseen liittyy myös konsulttitoimintaa, joka on määritelty avoimuusrekisterilaissa vaikuttamistoiminnan neuvonnaksi.

Oikeushenkilö

Oikeushenkilö, joka harjoittaa vaikuttamistoimintaa tai sen neuvontaa on velvollinen ilmoittamaan toiminnastaan avoimuusrekisteriin. Oikeushenkilöitä voivat olla esimerkiksi yritykset, yhteisöt ja viranomaiset. Oikeushenkilöiden ilmoitusvelvollisuudessa on joitain poikkeuksia.

Raportointijakso

Kalenterivuosi jakaantuu kahteen kuuden kuukauden raportointijaksoon: tammi–kesäkuun sekä heinä–joulukuun raportointijaksoon. Raportointijakson aikana tehty vaikuttamistoiminta ilmoitetaan avoimuusrekisteriin raportointijaksoa seuraavan ilmoituskauden aikana.

Rekisteröinti-ilmoitus

Rekisteröinti-ilmoitus vaikuttamistoiminnan tai sen neuvonnan aloittamisesta tehdään viimeistään sinä päivänä, kun vaikuttamistoiminta aloitetaan.

Toimintailmoitus

Toimintailmoituksella, joka tehdään ilmoituskauden aikana, ilmoitetaan tehdystä vaikuttamistoiminnasta ja vaikuttamistoiminnan neuvonnasta.

Taloudelliset tiedot vaikuttamistoiminnasta ja vaikuttamistoiminnan neuvonnasta ilmoiteitaan kerran vuodessa heinä–elokuussa annettavan toimintailmoituksen yhteydessä.

Vaikuttamiskohde

Vaikuttamiskohteella tarkoitetaan sitä kohdetta, jonka toimintaan lobbaamisella pyritään vaikuttamaan. Avoimuusrekisterissä vaikuttamisen kohteita ovat eduskunta ja ministeriöt.

Vaikuttamistoiminnan neuvonta

Vaikuttamistoiminnan neuvonta on asiakkaan toimeksiannosta elinkeinona harjoitettavaa asiakkaan puolesta tehtyä vaikuttamistoimintaa tai asiakkaalle annettavaa muuta aiheeseen liittyvää neuvontaa. Konsulttityönä tehtävä vaikuttamistoiminta asiakkaan toimeksiannosta on esimerkki vaikuttamistoiminnan neuvonnasta.

Vaikuttamistoiminta

Vaikuttamistoiminta on omaan lukuun harjoitettavaa vaikuttamistoiminnan kohteeseen kohdistuvaa yhteydenpitoa, jolla pyritään vaikuttamaan asian valmisteluun ja päätöksentekoon edistämällä tiettyä etua tai tavoitetta.

Valvontaviranomainen

Valvontaviranomainen on Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV), joka valvoo avoimuusrekisteriin tehtäviä ilmoituksia.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Yksityinen elinkeinonharjoittaja, joka harjoittaa vaikuttamistoimintaa on ilmoitusvelvollinen avoimuusrekisteriin. Yksityiset elinkeinoharjoittajat, jotka eivät harjoita päätoimisesti vaikuttamistoimintaa tai sen neuvontaa, eivät ole ilmoitusvelvollisia